.


Pedagog
W szkole pracuje dwóch pedagogów:
 • P. Iwona Machowiak
 • P. Karolina Stelter

 • GODZINY PRACY 2016/2017
  DZIEŃIwona MachowiakKarolina Stelter
  poniedziałek8.00 - 14.008.00 - 15.00
  wtorek8.00 - 14.008.00 - 14.30
  środa8.00 - 14.008.30 - 14.30
  czwartek8.00 - 15.008.00 - 12.00
  piątek8.00 - 13.008.30 - 14.30
  Numer telefonu do gabinetu pedagogów 61-428-20-25.

 • Aby skierować dziecko na badania do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej konieczny jest uzasadniony wniosek podpisany przez rodziców w w/w placówce. Ponadto szkoła przedkłada w Poradni opinię wychowawcy o danym uczniu.
 • W przypadku podejrzenia u dziecka dysleksji, dysortografii, dysgrafii, dyskalkulii rodzic składa wniosek z prośbą o badanie w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej do Dyrektora szkoły.
 • Jeżeli posiadają Państwo opinię z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej swoich dzieci, a nie dostarczyli ich jeszcze do szkoły, prosimy o doniesienie ich do wychowawcy klasy bądź bezpośrednio do pedagoga. Opinie są konieczne do dostosowania wymagań edukacyjnych i zastosowania szeroko pojętej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 • Jeśli Państwa dziecko ma stwierdzoną chorobę przewlekłą to również prosimy poinformować o tym szkołę – jest to potrzebne do zapewnienia dziecku bezpieczeństwa na terenie szkoły. Wiąże się to również z dostosowaniem wymagań edukacyjnych ze względu na rodzaj choroby.
 • Jeżeli zauważycie Państwo trudności w nauce i zachowaniu Waszych dzieci, które rzutują na ogólne funkcjonowanie dziecka prosimy o powiadomienie szkoły (wychowawcy, pedagoga, psychologa) w celu podjęcia odpowiednich kroków, które mogą pomóc w ich likwidowaniu.
 • Jeżeli rodzina ma trudną sytuację materialną ma prawo skorzystać z pomocy Miejskiego lub Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Dzieci z takich rodzin mogą otrzymywać nieodpłatne obiady w stołówce szkolnej oraz korzystać z obiadów weekendowych. Chcąc otrzymać taką pomoc należy liczyć się z koniecznością przedłożenia odpowiednich dokumentów o dochodach oraz z wizytą pracownika socjalnego w Państwa domu. Kryterium dochodowe na osobę wynosi 684 zł (netto). W przypadku przekroczenia tej kwoty jest możliwa pomoc z MOPS-u w ramach innych kryteriów finansowych (kontakt bezpośredni rodzica z przedstawicielem MOPS-u).
 • Przypominamy, że szkoła jest miejscem publicznym, w którym obowiązują zasady określone w szkolnym systemie punktowego oceniania zachowania.
 • Szkoła dba o realizowanie przez uczniów obowiązku szkolnego. W przypadku 20 godzin nieusprawiedliwionych odbywa się rozmowa profilaktyczna z pedagogiem lub psychologiem szkolnym. W sytuacji opuszczenia przez ucznia 50 godzin nieusprawiedliwionych szkoła kieruje pismo do Policji.
 • W przypadku łamania zasad szkoła poza działaniami wewnątrzszkolnymi podejmuje współpracę z Policją oraz Sądem.
 • Informujemy również, że w ramach akcji „Bezpieczna szkoła” na terenie naszego Gimnazjum są przeprowadzane przez funkcjonariuszy Policji rozmowy profilaktyczne i interwencyjne z uczniami w obecności pedagoga, psychologa lub nauczyciela.
 • Rodzice uczniów, którzy powtarzają klasę powinni wiedzieć, iż w momencie ukończenia gimnazjum mogą mieć oni trudności ze znalezieniem praktyk (ukończony 18 rok życia).
 • W sytuacji wyjazdów rodziców/opiekunów prawnych do pracy za granicę kraju konieczne jest zapewnienie dziecku opieki formalnej tzn. dziecko musi mieć wyznaczonego opiekuna, który w trudnej sytuacji będzie mógł podjąć wiążące decyzje np. w kwestiach dotyczących zdrowia i edukacji.
 • Szkoła poprzez pedagogów współpracuje z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci. Składka wynosi 3 zł od ucznia. Pieniądze gromadzone są na koncie i przeznaczone m. in. na:
  - zakup podręczników dla indywidualnych uczniów oraz dla biblioteki szkolnej z przeznaczeniem dla uczniów potrzebujących,
  - dofinansowanie wycieczek klasowych,
  - refundowanie specjalistycznych badań lekarskich,
  - dofinansowanie obiadów,
  - dofinansowanie nagród,
  - zakup artykułów spożywczych na potrzeby imprez okolicznościowych w ramach wsparcia dzieci z rodzin o niskim statusie materialnym,
  - współfinansowanie pomocy rzeczowej uzyskanej ze środków unijnych,
  - współfinansowanie ferii zimowych i półkolonii letnich.
 • INFORMACJA DOTYCZĄCA DOŻYWIANIA W GIMNAZJUM
  1. Uczniowie, którzy korzystają z bezpłatnych obiadów zobowiązani są na początku każdego miesiąca odebrać bony obiadowe w stołówce szkolnej.
  2. Obiady zostaną wydane uczniom, którzy widnieją na liście MOPS-u lub GOPS -u.
  3. W sytuacji braku nazwiska na liście obiad zostanie wydany z chwilą dostarczenia do pani intendentki decyzji z MOPS-u/ GOPS-u.
  4. Obiady wydawane są w stołówce szkolnej w godzinach od 12.00 do 14.00.
  5. Odpłatnie obiad można zamówić na cały miesiąc lub na wybrane dni, w obu przypadkach uczeń otrzyma kartę obiadową.
  6. Obiad można zamówić wcześniej lub tego samego dnia do godz. 9:00 w stołówce szkolnej.
  7. W przypadku nieobecności ucznia w szkole należy zgłosić rezygnację z obiadów w stołówce szkolnej do godz. 9:00 osobiście lub telefonicznie pod numerem 61-428-20-20. Ponadto istnieje możliwość odbioru obiadu przez członka rodziny.