.


Regulamin Szkolnego Koła Wolontariatu
 1. Postanowienia ogólne:
  • wolontariat to dobrowolna, bezpłatna, świadoma działalność na rzecz innych, wykraczająca poza więzi rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie,
  • Szkolne Koło Wolontariatu jest skierowane do tych, którzy chcą pomagać najbardziej potrzebującym, czynnie reagować na potrzeby środowiska lokalnego, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różne inicjatywy charytatywne, kulturalne i ochrony środowiska,
  • wolontariuszem może zostać każdy uczeń naszego gimnazjum,
  • pracą wolontariuszy kierują opiekunowie wolontariatu – mgr Anna Russek, mgr Dorota Sikorska i mgr Radosław Łubiński,
  • we wszelkich akcjach Szkolnego Koła Wolontariatu opiekę nad wolontariuszami sprawują nauczyciele (najczęściej opiekunowie Szkolnego Koła Wolontariatu).
 2. Cele i zakres działania:
  • zaangażowanie młodzieży szkolnej do świadomej, dobrowolnej i nieodpłatnej pomocy innym,
  • kształtowanie u młodzieży postaw otwartości na potrzeby innych, życzliwości i bezinteresowności,
  • podejmowanie aktywnych działań na różnych obszarach: koleżeńskim, społecznym, życia kulturalnego i środowiska naturalnego,
  • systematyczna praca wolontariacka lub udział w przedsięwzięciach akcyjnych (jednorazowych),
  • współpraca z różnymi instytucjami,
  • propagowanie idei wolontariatu na terenie naszej szkoły.
  • Wolontariusze:
    Członkiem Szkolnego Koła Wolontariatu może zostać każdy uczeń Gimnazjum nr 3, który spełnia następujące kryteria: uczestnictwo w wolontariacie nie będzie miało negatywnego wpływu na wyniki ucznia w nauce,
   • potrafi zachować dyskrecję,
   • dostarczy opiekunom Szkolnego Koła Wolontariatu zgodę rodziców na pracę w wolontariacie (nawet w przypadku działań o charakterze akcyjnym - jednorazowym).
  • Zasady pracy wolontariusza:
   • jest świadomy idei pracy wolontariackiej i zobowiązań wolontariusza - podpisanie kontraktu,
   • pracuje sumiennie i systematycznie przez cały rok,
   • bierze udział w spotkaniach organizacyjnych i zebraniach,
   • bierze udział w akcjach charytatywnych w czasie wolnym od zajęć edukacyjnych; jeśli akcja przeprowadzana jest w czasie zajęć edukacyjnych wolontariusze są z nich zwolnieni decyzją dyrekcji szkoły,
   • rzetelnie, z zachowaniem dyskrecji oraz kulturą osobistą wykonuje powierzone mu zadania,
   • wolontariusz może zostać skreślony z listy wolontariuszy za złamanie Regulaminu Szkolnego Koła Wolontariatu,
   • każdy wolontariusz ma prawo zrezygnować z pracy w wolontariacie – w takim wypadku należy dostarczyć opiekunom wolontariatu pisemne oświadczenie rodzica o rezygnacji .
  • Ocenianie działalności w Szkolnym Kole Wolontariatu :
   • przyznawanie punktów dodatnich odbywa się raz w semestrze:
    • uczniowie, którzy są członkami Szkolnego Koła Wolontariatu uzyskują za każdą zorganizowaną i przeprowadzoną akcję 30 punktów,
    • uczniowie, którzy nie należą do Szkolnego Koła Wolontariatu za jednorazowy udział w akcji otrzymują 15 punktów,
   • pod koniec roku szkolnego opiekunowie Szkolnego Koła Wolontariatu przyznają dodatkowo 30 punktów wolontariuszom, którzy sumiennie wypełniali powierzone im zadania i wykazywali się inicjatywą w planowaniu i organizowaniu konkretnych akcji.
   • warunkiem otrzymania wpisu na świadectwie za działalność w wolontariacie jest minimum 1 rok aktywnego uczestnictwa jako członek Szkolnego Koła Wolontariatu.
  • Zbiórka nakrętek i makulatury: Przez cały rok szkolny trwają w naszej szkole akcje zbiórki nakrętek i makulatury na rzecz pomocy innym :
   • raz na 2 tygodnie (w wyznaczony dzień) przyniesioną makulaturę i nakrętki, które muszą być dokładnie opisane (imię i nazwisko ucznia oraz klasa) uczniowie dostarczają opiekunom Szkolnego Koła Wolontariatu lub panu woźnemu,
   • zebrana makulatura i nakrętki będą systematycznie ważone i przypisywane danemu uczniowi,
   • podsumowanie akcji nastąpi pod koniec I i II półrocza; decyzją opiekunów Szkolnego Koła Wolontariatu w każdym semestrze zostaną przyznane punkty od 5 do 30 ( w zależności od ilości przyniesionych nakrętek czy makulatury).